هدف

Updated: Jun 28, 2018

-کوروش سلیمی -وقتى مى گويم هدف بدهى ما به هستى است نه آنچه كه بدست مى آوريم، مى دانم كه عجيب بنظر مى رسد، اما به همان اندازه كه براى شما عجيب است از جايى كه من هستى را درك مى كنم متضاد آن را باور داشتن عجيب است.

لازم است براى رسيدن به موفقيت در جهت اهداف خويش تلاش كنيم اما چرا و چگونه مى انديشم كه موفقيت چيزيست كه بدست مى آوريم؟

اجازه دهيد از چند مثال استفاده كنيم.

مش قلى هدفى تحصيلى دارد. او مى خواهد پزشك شود . او به سختى تلاش مى كند و در نهايت موفق مى شود . اكنون او پزشك است.

مش قلى چه چيزى را بدست آورده است ؟

صرف نظر از سال هاى كه براى رسيدن به اين هدف تلاش كرده است اكنون نتيجه ى عملى اين موفقيت چيست؟

مش قلى بيشتر وقت خود را روز صرف بررسى و كار روى انواع بيمارهاى ها مى كند. او بيماران را درمان مى كند. زمان هايى كه مى توانست صرف تفريح و استراحت شود صرف مواجه شدن با ويروس ها و ميكر