وقتی از روانشناسی حرف میزنیم از چه چیزی صحبت میکنیم؟

Updated: Jun 28, 2018

- الهام ذولفقاری‌نیا -برای اینکه بدانیم روانشناسی میخواهد از چه چیزی حرف بزند و چه چیزی را بررسی کند و هدف احتمالی آن چیست از توضیح کلمه ای آن شروع می کنیم.

بعد از آن به تاریخچه و نحوه شکل گیری و تکامل آن میپردازیم و در نهایت رویکرود های مرسوم آن را ارائه خواهیم کرد ودر انتها رویکردهای مورد استفاده در این مرکز را معرفی خواهیم کرد.

کلمه روانشاسی از دو بخش روان +شناسی تشکیل شده که گویای روش هایی برای شناختن قسمتی از وجود انسان است که رونده و پویا و دارای قابلیت حرکت وسیّالیت است.

حال اگر بخواهیم به ریشه و تاریخچه کلمه ای آن نگاهی بیندازیم به داستان های اسطوره ای برخواهیم خورد که شنیدنش خالی از لطف نیست.

ـ Psychology از کلمه psychologia سرچشمه گرفته که کلمه ای لاتین است و ریشه در داستان های اسطوره ای یون