سپاس‌گزار چه چيزى بايد بود؟

Updated: Jun 28, 2018

-کوروش سلیمی-

موضوع اصلى كشف آن نيست كه چه چيزى ارزش سپاس گزارى دارد، موضوع اساسى اين است كه دريابيم چه ميزان به حس سپاس گزار بودن نياز داريم!

از زمانى كه انيشتين جهان را پيوستار يكپارچه اى از فضا-زمان معرفى كرد، دانشمندان هر روز دلايل بيشترى براى درهم پيوستگى هستى ارائه كرده اند. هر نقطه از هستى از جنبه هاى مختلف هم تحت تاثير ديگر نقاط آن قرار دارد و هم بر آنها اثر مى گذارد.

بقاى هستى در گروى تعادل پويايى است كه سراسر آن برقرار است. براى حفظ و بازيابى اين تعادل، هر نقطه از هستى درحال تبادل با باقى هستى است، جريان بى وقفه اى از دريافت و دهش. مانند گرفتن و دادن گرما.

درك اين جريان دوسويه ى دريافت و دهش در اكوسيستم هاى جان دار بسيار واضح است. چيزى از تماميت دريافت مى شود و چيزى به آن بازپس داده مى شود. نمى توانيم بدون دهش، دريافتى داشته باشيم. توقف هركدام توقف ديگرى است. مثل تنفس كه روند بى وقفه ى دم و بازدم است. براى هيچ جاندارى، انجام دم بدون بازدم ممكن نيست.

البته اين واقعيت واضح ت