top of page

دوره گراف های حسی

Updated: Jun 9, 2018


موضوع همایش گراف های حسی چیست؟


گراف های حسی همایشی است که به بررسی تعارضات درونی ما می پردازد.

برای همه ی ما خیلی وقت ها پیش آمده که کاری می خواستیم انجام بدیم و بخشی از وجود ما با آن موضوع اوکی بوده و بخشی از وجود ما با اون اوکی نبوده.

بررسی این تعارضات درونی موضوع اصلی این همایش هست.

به طور کلی در هر تصمیمی که می گیریم دو آیتم اصلی دخالت دارند:

موجودیت عقلی و موجودیت حسی ما.

شناخت اینکه موجودیت عقلی چیست و موجودیت حسی چیست؟ و چرا این دو با هم هماهنگ و همسو نیستند موضوع این همایش است.

همچنین این همایش به ما کمک می کند تا تصمیم هایی که دیگران می گیرند را هم بیشتر درک کنیم و در نتیجه به پذیرش بیشتری نسبت به دیگران برسیم

bottom of page