دوره دیدن

Updated: Jun 9, 2018


آنچه يك ديدن كند ادراك آن

سال ها نتوان نمودن با بيان

چهار روزي كه هيچگاه فراموش نمي شود!

سفري تكان دهنده به شناخت خويش و شناخت زندگي در فضايی مالامال از دوستي و تجربه هاي آموزنده، سفری که شگفت انگيزترين و به يادماندني ترين روزهاي زندگي را به ارمغان می آورد.

در اين دوره، ديدن زندگي، نگریستن به حقيقت خويش و چیدمان پازل زندگي را فرا می گیریم و اين به معنای گشوده شدن دري است به دنياي توانمندي ها و امكانات جديد. همایش عملی و کارگاهی دیدن، دوره ی سه روز و نیمه آموزش مهارت های ده گانه ی زندگی بصورت عملی و تخصصی است. در اين دوره ديدن و اجرای زندگي را ياد مي گيريم و حقيقت خويش و پازل زندگي ديده خواهد شد. اين گشوده شدن دري است به دنياي توانمندي ها و امكانات جديد.


هيچ پاسخي براي پرسش "چه بايد كرد" وجود ندارد قبل از اينكه پاسخ داده باشيم: چه كسي در مقابل چه چيزي؟


پيش از تلاش براي بازكردن كلاف سردرگمي ها و دردمندي ها، بايد ببينيم چه كسي هستيم و با چه چيز مواجه ایم.

زماني كه ديدن زندگي آغاز مي شود، قطعات پراكنده و رويدادهاي تصادفي آن مانند پازل بهم ریخته ی یك اثر هنري حيرت انگيز به نظر می آید كه با چند حركت و جابجايي ساده