حذف زندگی به امید آینده‌

Updated: Jun 28, 2018

-کوروش سلیمی-


(منظور من از اين بحث بيش از آنكه بازنگرى رابطه والدين با كودكان باشد،

بازنگرى كردن در نگرشى است كه نسبت به زندگى داريم. همان نگرشى

كه اجازه مى دهد بصورت عاريتى زندگى كنيم يا زمان

زندگى ديگرى را گروگان بگيريم.)


چرا كودكان مى خواهند زودتر بزرگ شوند؟

ابتدا به اين پرسش ها پاسخ دهيم

- به فرزندانمان براى ساختن