تکامل حسی بشریت

Updated: Oct 24, 2019

-کوروش سلیمی-


همه جا را آشفتگى و خشونت فرا گرفته، آيا هستى بسوى دشمنى بيشتر پيش مى رود؟

همانطور كه طبيعت در مسير تكاملى خود است، در نهايت زندگى نيز مسير دوستانه‌تر شدن را دنبال مى كند، اين سير تكامل حسى زندگى است و مطالعه تاريخ و رفتارهاى اجتماعى بخوبى نشان دهنده‌ى آن است.

با وجود همه‌ى آشفتگى ها و خشونت‌ها، هيچ‌گاه جهان به اندازه‌ى امروز دوستانه نبوده است اگرچه انتظار عمومى فراتر از آن ‌باشد.

همواره از نگاه عمومى، هستى كمتر از حد انتظار دوستانه ديده مى شود و توقع بيش از وضع موجود است.

همين انتظار نشان مى دهد كه سير تغييرات حسى در جهت رشد دوستى و مهربانى است. اين انتظار حاصل رشد ذهنى است و رشد حسى بعد از آن رخ مى دهد.

تاريخ را بخوانيد، هرچه به عقب تر باز گرديم شاهد خشونت و بى رحمى بيشترى خواهيم بود با اين تفاوت كه شاهد اعتراض كمترى به آن هستيم. مى توانيم بگوييم اين روزها خشونت بيش تر ا