آینده چه خواهد شد؟

Updated: Jun 28, 2018

-کوروش سلیمی -


قیف کور

قیف بسیار بلندی را تصور کنید که رهرویی از سر بزرگ آن به سوی دهانه ی کوچک  آن حرکت می کند، طبیعی است که هر چقدر بیشتر پیش رود قیف و مسیر حرکت تنگ تر خواهد شد .

از مرحله ا ی به بعد اندازه ى رهرو از فضای قیف بزرگتر خواهد بود. از این به بعد پیشروی در این مسیر چگونه ممکن خواهد بود؟

پاسخ ساده است، با کوچکتر شدن اندازه ی رهرو!

قیف کور همان فعالیت یا موقعیتی است که باقی ماندن در آن هر روز کسل کننده تر یا اندوه بارتر می شود. مسیری که در آن هرچه بیشتر جلو می رویم کمتر می خندیم ، شوق و نشاط کمتری را احساس می کنیم و کمتر برای آینده خیالبافی می کنیم.

 البته غمبارتر شدن راه را نباید با سخت تر شدن آن اشتباه گرفت. اگر راه فقط سخت تر می شود ممکن است که در حال حرکت در قیفی باشیم که اگرچه درحال تنگ تر شدن است اما انتهای آن باز است و امکان بیرون آمدن از آن وجود دارد. در مسیر قیف باز از همان ابتدا می توان نور