top of page

 

نیـــدرای عشــق:

نیدرای عشق روش نیرومندی در آموزش وانهادگی هوشیارانه است. روشی منظم و سیستماتیک، که کلیه اعمال فیزیکی، روانی و هیجانی را وانهاده می کند.

 

تنش یک حالت ذهنی است و از برخورد با حوادث بیرونی ایجاد می شود و بر کل ساختار بدن اثر می گذارد.

تنش در هر نوع و در هر شکلی که باشد از علل مختلفی نشأت می گیرد. شما در هر وضعیتی که باشید، کار یا استراحت، بیدار یا خواب، غرق در افکار، یا رها از فکر و ... بدنتان به طور مشهود یا نامشهود در حال کسب مجموع تنشی است که در لایه های وجودی شما انباشته می شود و در مواقع مقتضی با ظهور در صحنه ذهن، عدم تعادل سیستم عصبی و روانی را باعث می شود و در نتیجه آن تنش در سه سطح بدن بروز می کند:

1. عضلانی،

2. عاطفی،

3. ذهنی و مغزی. 

نیدرای عشق این تنش را رها میکند.

 این تمرین ذهن را در اوج دریافت قرار می دهد و در این مرحله است که برای شکل دادن دوباره شخصیت و هدایت زندگی در مسیرهای مثبت شرایط خاصی بوجود می آید.

bottom of page