top of page

 

 خودشناسی به روش یونگ:

کلاس‌های  خودشناسی این مجموعه بر اساس نگرش و روانشناسی تحلیلی پروفسور کارل گوستاو یونگ طراحی شده و به چگونگی شکل گیری ساختار روان پرداخته و نحوه عملکرد خودآگاه و ناخودآگاه را بررسی و تمرین می کند

شرکت کننده به جستجو و بررسی الگوهای شخصیتی خود می پردازد و در نهایت به چرایی و چگونگی شکل گیری شخصیت پی می برد.

دستاورد این کلاس شناخت عمیق روان انسان، استفاده بهینه از انرژی های درونی، آزادسازی انرژی های سرکوب شده و استفاده از آنها بصورت سازنده است.

 

درک خود و دیگران و رسیدن به صلح با خود و دیگران

bottom of page