مشاوره های فردی

لطفاً، جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاوره فردی و خانوادگی  با ما تماس بگیرید.

مشاور خوب کیست؟

مشاور خوب یک هنرمند است. او کسی است که می‌تواند با توجه به نیاز و مشکل مُراجع، با هنرمندی و با نگاهی همدلانه و عاشقانه، بدون قضاوت و با اتکا به علم، شهود و تجربه خود از رویکردهای  مختلف در جای درست بدون تعصب و جزم اندیشی نسبت به رویکرد خاصی  استفاده کند.

او کسی است که می تواند تشخیص دهد که برای چه مشکلی از چه رویکرد و تکنیک‌هایی استفاده کند.

"وقتی از روانشناسی حرف میزنیم از چه چیزی صحبت میکنیم؟"

778 - 320 - 5782 

778 - 683 - 5782

Designed by INOVERTEX.ca

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Telegram