top of page

دوره های   کلام زنده 

دوره گراف‌های حسی

موضوع همایش گرافهای حسی چیست؟

گراف های حسی همایشی است که به بررسی تعارضات درونی ما می پردازد.

برای همه ی ما خیلی وقت ها پیش آمده که کاری می خواستیم انجام بدیم و بخشی از وجود ما با آن موضوع اوکی بوده و بخشی از وجود ما با اون اوکی نبوده.

photo_2018-12-08_14-25-53.jpg

عشق پایانِ بازیست

موضوع و محتوای کپسول

 "عشق پایانِ بازیست"  چیست؟

 

کشف الگوهای غیر سازنده در رابطه‌ها و راه‌های رهایی از این الگوها  

باز طراحی الگوهای رفتاری به صورت سازنده و کار آمد

دوره دیدن

آنچه يك ديدن كند ادراك آن

سال ها نتوان نمودن با بيان


چهار روزي كه هيچگاه فراموش نمي شود!

سفري تكان دهنده به شناخت خويش و شناخت زندگي در فضايی مالامال از دوستي و تجربه هاي آموزنده، سفری که شگفت انگيزترين و به يادماندني ترين روزهاي زندگي را به ارمغان می آورد.


 

دوره بِـراکـا

 بِـراکـا درباره چیست؟

هر رویداد زندگی طعمی دارد. همانطور که هر سیب طعم خود را دارد،بحث کردن، کار کردن، آموختن، بدست آوردن یا از دست دادن و... هم طعم های ویژه خود را دارند. 
طعمی از قدرت یا ضعف، افتخار یا حقارت، برد یا باخت، تمنا یا انزجار، امنیت یا ناامنی...

آنچه را که تجربه زندگی می نامیم تداوم بی وقفه رویدادهای زندگی و طعم های تلخ و شیرین آن است، طعم هایی که به زندگی هیجان و معنی می بخشند و به آن احساس می گوییم.

دوره دوستـی

رابطه هایی خوب هستند و رابطه هایی بد ،
رابطه هایی هستند که می توانیم آنها را ترک کنیم، رابطه هایی هستند که نمی توانیم یا نمی خواهیم ترک شان کنیم.


وقتی رابطه ای بد اما ترک ناشدنی را تجربه می کنیم، جهنم آغاز شده است.
چگونه می توان رابطه ی عاطفی خود را نجات داد؟ چگونه می توان مانع از مرگ عشق و دوستی در رابطه شد؟

bottom of page