کافه کتاب دوستی

هدف از برقراری بوک کلاب فراهم آوردن امکانی به صورت رایگان برای بررسی کتاب هایی است که به تجزیه و تحلیل و اکتشاف بنیان های هستی و انسان پرداخته اند.

این کتاب‌ها نگاه ما به زندگی و انسان را به چالش کشیده و مورد بازبینی قرار می‌دهند و در نهایت با نگاه‌های سازنده‌تری آشنا کرده و زمینه رشد و تغییر را فراهم می آورد.

بوک کلاب روزهای پنجشنبه  بطور هفتگی برگزار می‌شود و در آن زیر ساخت های یک رابطه دوستانه و خوب بررسی و به بحث گذاشته می‌شود.

778 - 320 - 5782 

778 - 683 - 5782

Designed by INOVERTEX.ca

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Telegram